Menetapkan nilai pada pemboleh ubah

Seperti Php, Python juga tidak mewajibkan agar jenis pemboleh ubah didaftarkan.

Contohnya jika pemboleh ubah ditetapkan dengan nilai 100, secara automatik Python akan menganggap pemboleh ubah tersebut adalah dari jenis Integer atau Numeric.

Buka Interpreter Python dan taipkan arahan berikut. Tekan Enter untuk melihat hasilnya.

#!/usr/bin/python

counter = 100      # An integer assignment

miles = 1000.0    # A floating point

name = “Fariz”    # A string

print counter

print miles

print name

Menetapkan beberapa pemboleh ubah serentak

Menerusi Python, anda berpeluang menetapkan nilai kepada beberapa pemboleh ubah menggunakan sebaris kod atur cara yang sama seperti contoh berikut.

a = b = c = 1

d, e, f = 1, 2, “Gaskin”

Pemboleh ubah a, b dan c akan ditetapkan dengan nilai 1, manakala pemboleh ubah d dengan nilai 1, pemboleh ubah e dengan nilai 2 dan akhir sekali pemboleh ubah f dengan nilai “Gaskin”.

 

String

Python membenarkan String dirangkum samada menggunakan single quote seperti ‘Fariz’ atau double quote seperti “Gaskin”. Subset, atau sebahagian daripada kandungan String tadi boleh dibawa keluar menggunakan operator slice [] dan [:], dengan karakter pertama diwakili nombor 0. Karakter terakhir dalam String boleh juga diwakili dengan nombor -1. Taipkan arahan berikut dalam Interpreter Python.

#!/usr/bin/python

str = ‘Hello World!’

print str # Prints complete string

print str[0] # Prints first character of the string

print str[2:5] # Prints characters starting from 3rd to 5th

print str[2:] # Prints string starting from 3rd character

print str * 2 # Prints string two times

print str + “TEST” # Prints concatenated string

Tekan Enter untuk melihat hasilnya.

Hello World!

H

llo

llo World!

Hello World!Hello World!

Hello World!TEST

 

List

List atau Array merupakan pemboleh ubah yang sangat versatil dalam Android. List dimulakan dengan ([) dan ditamatkan dengan (]). Setiap data berbeza di dalam List diasingkan dengan koma (,). Python membenarkan data daripada jenis yang berbeza untuk berada di dalam List yang sama. Taipkan arahan berikut dalam Interpreter Python.

#!/usr/bin/python

list = [ ‘abcd’, 786 , 2.23, ‘john’, 70.2 ]

tinylist = [123, ‘john’]

print list # Prints complete list

print list[0] # Prints first element of the list

print list[1:3] # Prints elements starting from 2nd till 3rd

print list[2:] # Prints elements starting from 3rd element

print tinylist * 2 # Prints list two times

print list + tinylist # Prints concatenated lists

Tekan Enter untuk melihat hasilnya.

[‘abcd’, 786, 2.23, ‘john’, 70.2]

abcd

[786, 2.23]

[2.23, ‘john’, 70.2]

[123, ‘john’, 123, ‘john’]

[‘abcd’, 786, 2.23, ‘john’, 70.2, 123, ‘john’]

 

Dictionary

Pemboleh ubah jenis Dictionary berfungsi seperti Hash Table atau Associative Array dalam bahasa pengaturcaraan Perl. Kelebihan Associative Array ini berbanding array biasa ialah setiap data di dalam senarai boleh dirujuk menggunakan pasangan key-value. Dalam erti kata lain, setiap data yang terkandung lebih mudah dicari berbanding data di dalam array biasa. Senarai data dalam pemboleh ubah Dictionary dirangkum dengan curly braces { dan }. Setiap data di dalam Dictionary boleh dirujuk dan dipanggil menggunakan square braces []. Taipkan arahan berikut dalam Interpreter Python.

#!/usr/bin/python

dict = {}

dict[‘one’] = “This is one”

dict[2] = “This is two”

tinydict = {‘name’: ‘john’,’code’:6734, ‘dept’: ‘sales’}

print dict[‘one’] # Prints value for ‘one’ key

print dict[2] # Prints value for 2 key

print tinydict # Prints complete dictionary

print tinydict.keys() # Prints all the keys

print tinydict.values() # Prints all the values

Tekan Enter untuk melihat hasilnya.

This is one

This is two

{‘dept’: ‘sales’, ‘code’: 6734, ‘name’: ‘john’}

[‘dept’, ‘code’, ‘name’]

[‘sales’, 6734, ‘john’]

SEMAKAN

Dalam latihan minggu ini, kita telah diperkenalkan dengan tiga jenis pemboleh ubah utama Python iaitu String, List dan Dictionary. Sesebuah pemboleh ubah String hanya boleh memegang satu data pada satu-satu masa. Bagi List dan Dictionary pula, pelbagai data boleh disimpan di dalam senarai, dan tidak terhad kepada satu jenis data.

List dan Dictionary membenarkan jenis data berbeza seperti String, Integer, Long, Float dan

Complex berada di dalam senarai yang sama. Python juga tidak mewajibkan pengatur cara mendaftarkan jenis pemboleh ubah seperti yang lazim dilakukan oleh bahasa lain seperti C++ atau Java.