Amanah dalam surah ini bermakna amanah yang dituntut daripada kita terhadap harta benda, perancangan, ilmu,bakat dan peluang, yang boleh kita gunakan bagi menyejahterakan umat manusia. Ada manusia yang menyalahgunakan amanah-amanah ini sehingga memudaratkan mereka sendiri.

Ramai orang Melayu masih suka mengingatkan diri mereka be­tapa tingginya tamadun Mela­yu pada zaman dahulu, sehingga lupa kepada keadaan sekarang yang sudah sangat luntur sinar ke­agungan itu. Memanglah sejarah itu penting dan tidak boleh dipertikaikan. Tetapi kita hendaklah kini bertapak di alam nya­ta supaya dapat memperbaiki keadaan kita agar tidak akan tinggal kenangan sahaja di kemudian hari. Firman Allah SWT di atas itu mengajar kita supaya memikul amanat dan berbuat sesuatu yang berdaya untuk menguatkan diri, bangsa dan negara.

Tuhan memberikan manusia keupayaan untuk memimpin ummahnya ke jalan yang menjamin kesejahteraan dunia dan akhirat. Kalau bangsa Melayu ingin maju, maka mereka hendaklah dipimpin dengan baik. Maka itu, mari kita bicara tentang ciri-ciri pimpinan yang berupaya membawa bangsa Melayu maju ke hadapan. Semoga ia dapat dimanfaatkan.

Pertama, seseorang pemimpin hendaklah mempunyai strategi yang boleh membawa bangsanya ke hadapan. Dia hendaklah sentiasa bertanya dirinya ke mana arah tuju pimpinannya itu, yang akan mencipta kejayaan. Dia hendaklah seorang yang bersifat kreatif dan dapat menyampaikan prinsip-prinsip yang hendak diperjuangkannya. Dia juga mesti berpandangan jauh dan sentiasa ingin menerokai alam baharu yang akan memberi manfaat.

Dia mesti mempunyai pasukan kerja yang bijak dan berani untuk memberi pendapat tanpa takut. Pemimpin pula janganlah memusuhi mereka kerana berbuat demikian. Lebih banyak pandangan maka lebih banyaklah peluang untuk membuka minda.

Pemimpin hendaklah mempu­nyai matlamat yang jelas, muna­sabah dan yang boleh diukur. Penyiapan setiap projek hendak­lah menepati jangka waktu yang ditetapkan. Pemimpin yang se­ring memberi aspirasi kepada pengikutnya, berdisiplin, bersikap positif, bertenaga dan mempunyai fokus tentang apa yang hendak dilakukannya akan berjaya membawa perubahan yang baik kepada institusi yang di­pimpinnya.

Pemimpin hendaklah menggunakan kepakaran manusia istimewa yang ada untuk mening­katkan lagi keupayaan institusi yang di­pimpinnya. Usia pakar itu tidaklah penting, asalkan masih mempunyai kewibawaan yang luar biasa, atau masih diperlukan untuk membantu institusi yang masih lemah. Contoh yang baik adalah penggunaan perkhid­matan orang yang diiktiraf oleh negara sebagai mempunyai ke­wibawaan yang tinggi seperti Sasterawan Negara, Ahli Sains Ne­gara, Profesor Eme­ritus dan sebagainya.

Alangkah ruginya kalau negara tidak menggunakan kepakaran-ke­pakaran mereka ini! Tentulah mereka ini tidak boleh diambil sekiranya sudah tidak berprestasi tinggi lagi.

Kedua, pemimpin hendaklah melaksanakan apa yang telah dirancangkan serta mengotakan apa yang dijanjikan. Dia hendaklah sentiasa bertanya dirinya sama ada setiap langkah yang diambil boleh membuahkan kesan. Dalam lain perkataan, hendaklah sentiasa bertindak mengikut strateginya, dan bertanggungjawab di atas keputusan yang dibuatnya. Adalah lebih baik de­mi untuk menjamin keberkesanan yang tinggi, pemimpin mewakilkan (delegate) orang yang berintegriti bagi mengerjakan tugas tertentu yang tidak dapat dijalankan oleh dirinya sendiri.

Pemimpin hendaklah melakukan perubahan terhadap perkara-perkara yang telah usang dan lapuk. Dia mesti memikirkan ba­gaimana untuk tidak lagi mempraktikkan perkara-perkara sede­mikian, dan menggantikannya de­ngan yang lebih progresif dan ber­manfaat. Untuk melakukan ini dia mestilah arif dalam membezakan amalan-amalan yang ketinggalan zaman, dan melaksanakan yang semasa dan yang berdaya saing. Penting juga memberi tunjuk ajar kepada pengikutnya supaya dapat memahami dan menerima perubahan-perubahan yang hendak dilakukan itu. Sekiranya tidak, maka usahanya itu akan gagal.

Penulis teringat kepada seorang pemimpin Universiti Malaya yang berjaya memikat hati ka­kitangannya untuk menulis 100 buah buku ilmiah dalam jangka masa satu tahun sahaja. Beliau bertekad untuk melakukan ini kerana terdapat rungutan daripada orang ramai bahawa universiti itu tidak mengeluarkan buku ilmiah sebagaimana sepatutnya.

Oleh kerana pemimpin ini mempunyai iltizam dan fokus, serta ingin melakukan sesuatu yang baharu maka UM telah berjaya pada akhir tahunnya mengeluarkan bukan hanya 100 buah buku tetapi 150 buah buku, walaupun pada mulanya ramai kakitangan tidak yakin dapat berbuat demikian.

Tentunyalah apabila kita hendak mengubah yang lama, kita mestilah mewujudkan ganjaran yang setimpal, mengurangkan halangan dan meyakinkan peng­ikut tentang kebaikan yang akan diperoleh melalui perubahan tersebut.

Pemimpin hendaklah mengikuti dan mentaati protokol yang ditetapkan. Sekiranya tidak ada atau kurang memuaskan, maka pro­tokol hendaklah diadakan atau diperbaiki. Kebertanggungja­waban hendaklah diutamakan ke­rana ia menjamin piawai, dan da­pat mengelakkan akibat-akibat yang tidak baik.

Sama pentingnya adalah supaya pemimpin itu mendapatkan maklum balas daripada pengikutnya dan orang ramai dalam pelbagai aspek pimpinannya.

Ketiga, pemimpin yang baik hendaklah juga mengurus dan me­ngasah bakat pengikutnya, de­­ngan cara membantu mereka memba­ngunkan diri demi kebaikan institusi yang dipimpinnya itu. Oleh itu, dia hendaklah sentiasa berkomunikasi supaya pengikutnya dapat bekerjasama antara satu sama lain, serta memupuk rasa taat dan setia kepada institusi. Sekiranya pemimpin berjaya menaikkan emosi positif, meningkatkan kreativiti dan mempermudahkan kerja-kerja tanpa halangan dalam kalangan pengikutnya, maka sudah pasti peningkatan kejayaan akan diperoleh.

Pemimpin juga jangan lupakan bahawa keceriaan hendaklah sentiasa wujud dalam kalangan pe­­ngikut. Keceriaan ini boleh di­­wujudkan melalui beberapa cara iaitu seperti mengadakan ­pe­­­­rayaan, acara, pertandingan, anu­­gerah,pengiktirafan dan se­ba­gai­­nya. Tentu sekali acara-acara ini sekiranya diadakan, mes­tilah mengikuti tatacara yang dibenarkan.

Penulis akan menyentuh ­lebih lanjut mengenai kepimpinan yang memajukan bangsa Melayu ini pada ­artikel akan datang.

PROFESOR EMERITUS DATUK HASHIM YAACOB ialah bekas Naib Canselor 
Universiti Malaya.